ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 พจ.(บห)41/2564 ลว. 29 เม.ย. 64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047432299
รายละเอียด
แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก / คอนกรีตอัดแรงแบบสปัน / คอนสปัน
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. หจก.เคคอนกรีต ราคา 154,829 บาท
2. บ.ลพบุรี ราคา 157,076 บาท
3. บ.พีเอสที ราคา 158,862.9 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เคคอนกรีต
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
154,829.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-34068-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 148.8 kB]