ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
63I021S452
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107199179
รายละเอียด
ซื้อสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ราคา 457,425 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ราคา 457,425 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
457,425.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา