ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(SM)-TM-022/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
62047282342
รายละเอียด
จัดซื้อ High Vacuum Oil Purify 6,000 lite/hr (กบส. ปี 2562)
ระยะเวลาขายแบบ
2 ธันวาคม 2563 ถึง 16 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
17 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909111
สอบถามทางอีเมล์
taratorn.soo@pea.co.th
Fax
025909098
วงเงินงบประมาณ
4,708,000.00 บาท
ราคากลาง
4,708,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-16993-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 554.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-16993-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 41.8 kB]