ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-053-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027100800
รายละเอียด
ประกวดราคาลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 43,000 ชุด ตามโครงการ คพส.9.3 เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-053-2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-Bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
15 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323868
วงเงินงบประมาณ
13,941,030.00 บาท
ราคากลาง
13,941,030.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
697,052.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26536-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 197.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-26536-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 101.4 kB]