ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.039/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127329040
รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุในสังกัด กฟต.2 จำนวน 2 รายการ (พิจารณาราคาต่อรายการ)
-เครื่องกรอสายไฟฟ้า ชนิดดิจิตอล จำนวน 4 ชุด
-Digital Weight Scale จำนวน 4 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
14 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
26 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326,10329
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441
วงเงินงบประมาณ
2,675,000.00 บาท
ราคากลาง
3,253,370.65 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21733-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 176.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21733-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 73.6 kB]