ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)056/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067136266
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรหัส 1-02-005-0000 CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. สเปคเลขที่ RCBL-038/2560 จำนวน 4,500 เมตร
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บจก.เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล
2.หจก.พีพีวี2001
3.บจก.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บจก.เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล 457,425.00 บาท
2.หจก.พีพีวี2001 476,685.00 บาท
3.บจก.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 467,055.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บจก.เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล 457,425.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
457,425.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-38442-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 457.4 kB]