ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.1ลป.(บห.)(ซจ.)056/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067136266
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรหัส 1-02-005-0000 CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. สเปคเลขที่ RCBL-038/2560 จำนวน 4,500 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ
9 มิถุนายน 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
10 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
054-337198
สอบถามทางอีเมล์
suwat.loa@pea.co.th
Fax
054-251055
วงเงินงบประมาณ
457,425.00 บาท
ราคากลาง
457,425.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38442-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 116.3 kB]