ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 พนท.(กส.)/045/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จุดหน้าห้องน้ำผู้พิการชั้น 1 และทางเข้าจุดชำระเงินชั้น 1 อุปกรณ์+ค่าแรง
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายดนัย ธนูพานทอง ราคาที่เสนอ 2,500 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายดนัย ธนูพานทอง
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
2,500.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา