ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 พร.(คพ.)55/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067178895
รายละเอียด
ซื้อหม้อแปลง 500 เควีเอ 3 เฟส 3 สาย 22-0416/0.24 เควี งบ ผู้ใช้ไฟ
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท ฟามีล เทค จำกัด
2.บริษัท คัพฟา ควอลิตี๊ จำกัด
3.บริษัท เอช 2 เค คอปอร์เรชั่น จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 497,550 บาท
2.บริษัท คัพฟา ควอลิตี๊ จำกัด เสนอราคา 502,900 บาท
3.บริษัท เอช 2 เค คอปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคา 501,830 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ฟามีล เทค จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
497,550.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา