ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กฟจ.ชม.(e-bid)002/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
640274732208
รายละเอียด
ซื้อพัสดุ CT และ VT มิเตอร์แบ่งเเดน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาขายแบบ
25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 5 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
8 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-266423 และ 053-244341
สอบถามทางอีเมล์
Somsri.pon@pea.co.th
Fax
053-24629
วงเงินงบประมาณ
2,594,861.28 บาท
ราคากลาง
2,594,860.28 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26943-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 181.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-26943-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 46.7 kB]