ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)055D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057034689
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2) แผน 3,4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)055D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
20 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
4,134,480.00 บาท
ราคากลาง
4,134,480.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-34761-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 122.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-34761-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 45.6 kB]