ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)36138/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107169147
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 227,219.85 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
227,219.85 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11941-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 605.6 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-11941-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 830.3 kB]