ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-M(A)-170/2562
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067129673
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างค่าแรงและค่าอุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ระยะเวลาขายแบบ
22 มิถุนายน 2563 ถึง 23 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา
24 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csdpea@gmail.com
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
3,389,604.85 บาท
ราคากลาง
3,179,933.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-39-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 956.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-39-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 254.3 kB]