ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 64I121B092
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067198325
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างถนน-ลาน คสล.ด้านหลังสำนักงาน(กรณีไม่มีชั้นลูกรัง) กฟอ.บ่อพลอย
ระยะเวลาขายแบบ
16 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
21 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-581633
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
587,957.51 บาท
ราคากลาง
587,957.51 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-39394-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 148.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-39394-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]