ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding031/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087484413
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 11 รายการ
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บจก.จี.เอ.เอส
2.บจก.เด็มโก้ เพาเวอร์
3.บจก.ซี.พี.แอล. ไวร์โรพ
4.บจก.จี.เค.แอสเซ็มบลี้
5.บจก.ซิสเต็ม 3
6.หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง
7.บจก.เอี่ยมพงศ์พัฒนา
8.บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
9.บมจ.อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรีย์
10.บจก.เพรส ควอลิตี้
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
* บจก.จี.เอ.เอส
1.เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. ราคาที่เสนอ 139,100.00 บาท
2.กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ราคาที่เสนอ 152,314.50 บาท
*บจก.เด็มโก้ เพาเวอร์
1.เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. ราคาที่เสนอ 145,057.76 บาท
2.กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ราคาที่เสนอ 151,813.74 บาท
*บจก.ซี.พี.แอล. ไวร์โรพ
1.ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 99,863.10 บาท
2.ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 182,756.00 บาท
3.ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 6,131.10 บาท
* บจก.จี.เค.แอสเซ็มบลี้
1.เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. ราคาที่เสนอ 187,892.00 บาท
2.กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ราคาที่เสนอ 178,604.40 บาท
* บจก.ซิสเต็ม 3
1.ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 96,860.68 บาท
2.ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 178,202.08 บาท
3.ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 5,820.80 บาท
4.ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม. ราคาที่เสนอ 93,988.80 บาท
5.กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ราคาที่เสนอ 163,164.30 บาท
6.ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ราคาที่เสนอ 18,376.18 บาท
7.ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ราคาที่เสนอ 16,796.86 บาท
8.แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. ราคาที่เสนอ 15,159.76 บาท
9.กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ราคาที่เสนอ 33,991.76 บาท
* หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง
1.ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม. ราคาที่เสนอ 86,670.00 บาท
2.ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ราคาที่เสนอ 19,736.15 บาท
3.ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ราคาที่เสนอ 17,098.60 บาท
4.แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. ราคาที่เสนอ 16,007.20 บาท
5.กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ราคาที่เสนอ 35,074.60 บาท
6.กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 ราคาที่เสนอ 29,467.80 บาท
* บจก.เอี่ยมพงศ์พัฒนา
1.เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. ราคาที่เสนอ 162,426.00 บาท
2.กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ราคาที่เสนอ 152,564.88 บาท
3.กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ราคาที่เสนอ 30,884.48 บาท
* บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
1.ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 110,959.00 บาท
2.ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 191,744.00 บาท
* บมจ.อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรีย์
1.ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 101,168.50 บาท
2.ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 182,756.00 บาท
3.ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 6,099.00 บาท
* บจก.เพรส ควอลิตี้
1.เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. ราคาที่เสนอ 149,048.86 บาท
2.กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ราคาที่เสนอ 152,468.90 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
* บจก.จี.เอ.เอส.
1.เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. ราคาที่เสนอ 139,100.00 บาท
*บจก.เด็มโก้ เพาเวอร์
1.กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร ราคาที่เสนอ 151,813.74 บาท
* บจก.ซิสเต็ม 3
1.ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 96,860.68 บาท
2.ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 178,202.08 บาท
3.ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 ราคาที่เสนอ 5,820.80 บาท
4.ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ราคาที่เสนอ 18,376.18 บาท
5.ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ราคาที่เสนอ 16,796.86 บาท
6.แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. ราคาที่เสนอ 15,159.76 บาท
* หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง
1.ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม. ราคาที่เสนอ 86,670.00 บาท
2.กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 ราคาที่เสนอ 29,467.80 บาท
* บจก.เอี่ยมพงศ์พัฒนา
1.กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ราคาที่เสนอ 30,884.48 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
769,152.38 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-6987-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 555.5 kB]