ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ช)-023-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63057400378
รายละเอียด
จัดซื้อ Cable termination kit , Splicing kit จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
8 กรกฎาคม 2563 ถึง 22 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
23 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5316
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
12,326,400.00 บาท
ราคากลาง
8,063,520.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
385,200.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1475-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 69.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1475-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 104.4 kB]