ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 พนท.(บห.)140/2563 ลว. 15 ต.ค. 63
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จัดซื้อไส้ปากกา
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 230.02 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 230.02 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
230.02 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา