ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1 กฟส.อ.พร้าว (กป) 020/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายหม้อแปลงชำรุด ขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
10 พฤศจิกายน 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
17 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:30 - 16:00
สอบถามทางโทรศัพท์
053475333
สอบถามทางอีเมล์
Fax
053475652
วงเงินงบประมาณ
9,547.29 บาท
ราคากลาง
9,547.29 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
100.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
5,000.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-14022-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 335.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง