ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.3 บร.(คพ.) EBD-001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057353592
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภท คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ของกฟจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
17 มิถุนายน 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 กรกฎาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
044613440
สอบถามทางอีเมล์
thirawan.wat@pea.co.th
Fax
044614628
วงเงินงบประมาณ
19,394,071.00 บาท
ราคากลาง
19,394,071.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
378,780.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-34156-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 435.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง