ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-M(F)-070/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067086170
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อลูกถ้วย Composite Suspension Insulator เพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ให้กับสถานีไฟฟ้าบริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
21 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
3,214,042.46 บาท
ราคากลาง
2,600,151.36 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38858-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38858-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 344.0 kB]