ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-054-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027318649
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4ประจำปี 2564 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟจ.อยุธยา จำนวน 10 รายการ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-054-2564
ระยะเวลาขายแบบ
25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 5 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
8 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323868
วงเงินงบประมาณ
1,896,211.20 บาท
ราคากลาง
1,795,048.05 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26949-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 191.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-26949-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 132.1 kB]