ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2ผคพ.พน.085/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107159545
รายละเอียด
ซื้อชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light - Emitting DIODE (LED) ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมชุดสวิตซ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จำนวน 115 ชุด
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 479,895.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
479,895.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12135-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.6 kB]