ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.(ต.1)S1(B)POLE(I)015/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057321084
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2565 งบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ จำนวน 12 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
23 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา
1 กรกฎาคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326-28
สอบถามทางอีเมล์
amporn.tee@pea.co.th
Fax
032-598478, 032-598156
วงเงินงบประมาณ
12,059,424.30 บาท
ราคากลาง
12,584,031.39 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
260,027.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-88055-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 925.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-88055-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 54.9 kB]