ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TDDP.1(A)-113/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077359331
รายละเอียด
จ้างงานโยธา สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ระยะเวลาขายแบบ
24 กรกฎาคม 2563 ถึง 4 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
5 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
วงเงินงบประมาณ
3,820,342.98 บาท
ราคากลาง
4,092,455.28 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-3790-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-3790-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 354.9 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 9 กันยายน 2563