ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.3สร.(บห.)35813/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087025894
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ ขนาด 15(45)แอมป์ ของ กฟจ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
3 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
044-518142
สอบถามทางอีเมล์
thanakrit.kli@pea.co.th
Fax
044-516044
วงเงินงบประมาณ
1,732,032.54 บาท
ราคากลาง
1,732,032.54 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4237-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 215.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4237-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 75.7 kB]