ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(บต)-005-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077208930
รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Digital Inkjet จำนวน 2 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
4 สิงหาคม 2564 ถึง 11 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
13 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5324
สอบถามทางอีเมล์
spb@pea.co.th
Fax
0-2591-5401
วงเงินงบประมาณ
1,989,986.00 บาท
ราคากลาง
1,989,986.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-46471-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 70.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-46471-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 71.7 kB]