ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1อด.2(กส)2025/63
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107142399
รายละเอียด
ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 45 ชุด
วันที่อนุมัติ
14 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวม 211860.00บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
211,860.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11951-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 186.1 kB]