ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I101S118
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057225807
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดสวนพื้นที่รับรองลูกค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
น.ส.นุสรา สวัสดี 125964 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
น.ส.นุสรา สวัสดี
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
125,964.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38798-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 173.7 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38798-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.3 MB]