ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(SM)-CM-013/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077340552
รายละเอียด
ซื้อชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน 115 kV (จำนวน 19 รายการ) จำนวน 1 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
10 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
17 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909112
สอบถามทางอีเมล์
boacoutinho10@gmail.com
Fax
025909098
วงเงินงบประมาณ
1,203,750.00 บาท
ราคากลาง
1,203,215.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5100-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 908.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5100-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 843.8 kB]