ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กฟจ.ปน.079/2563 ลว. 9 ต.ค.2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107165024
รายละเอียด
เสาคอนกรีต 9 เมตร (1-00-001-0002) จำนวน 80 ต้น
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ 140,812.-บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
140,812.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11921-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 284.9 kB]