ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.มค.008/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64097323375
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม (ปก.มค.008/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
14 กันยายน 2564 ถึง 17 กันยายน 2564
วันที่เสนอราคา
20 กันยายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
043-750461
สอบถามทางอีเมล์
Fax
043-971303
วงเงินงบประมาณ
505,789.00 บาท
ราคากลาง
505,789.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-51536-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 375.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-51536-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 113.0 kB]