ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กมป.ป-I.64-24/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077198669
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ Portable Oil Tester ขนาด 0-100 kV (Fully-Auto) ชุดตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
23 กรกฎาคม 2564 ถึง 5 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5607
สอบถามทางอีเมล์
pongsakorn.sam@pea.co.th
Fax
02-590-5657
วงเงินงบประมาณ
1,926,000.00 บาท
ราคากลาง
1,782,620.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45519-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 927.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45519-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 407.3 kB]