ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2 ตง.(คพ.)318/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017164368
รายละเอียด
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ (ชุดดวงโคมไฟฟ้าฯ )
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บจก.เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) ราคาที่เสนอ 478,932.00 บาท
2.บจก.พี เค อารื เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 494,340.00 บาท
3.บจก.เจพี อินโนเวชั่น ราคาที่เสนอ 500,760.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บจก.เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) ราคาที่เสนอ 478,932.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
478,932.00 บาท
หมายเหตุ
ราคาต่ำสุด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21027-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 165.3 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-21027-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 165.3 kB]