ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I132S108
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047424670
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด ราคาที่เสนอ 147066.15บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
147,066.15 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34063-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 336.2 kB]