ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 กฟอ.มสด.(บห.)61/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67069442440
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
รายงานขอซื้อเสาไฟฟ้า ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 50 ต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด
วันที่ประกาศผล
25 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท อาร์ พี เจ คอนกรีต จำกัด และราคาที่เสนอ 480162.50 บาท
2.บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด และราคาที่เสนอ 480323 บาท
3.บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด และราคาที่เสนอ 480055.50 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
480,055.50 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-182525-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 127.3 kB]