ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1ปข.ผคพ2/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017171448
รายละเอียด
ซื้อพัสดุตามโครงการคพจ.2 จำนวน 4 รายการ (รายการที่ 001)
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด
บริษัท ฟามีล เทค จำกัด
บริษัท วาตะซัพพลาย จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 158,012.25 บาท
บริษัท ฟามีล เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 181,632.5 บาท
บริษัท วาตะซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 199,929.5 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
156,086.25 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21074-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]
ไฟล์สัญญา
PEA-21074-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]