ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3บม.(กป.)eb1/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077424124
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างงาน คพจ.1 KSR8R-04 (บ้านหนองทรายขาว-บ้านเขาปกล้น)จุด 1 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
29 กรกฎาคม 2564 ถึง 3 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
4 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
036471072
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,053,094.00 บาท
ราคากลาง
1,053,094.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45778-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 825.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45778-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.2 MB]