ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1ลป.(บห.)(จปก.)(e-bid)03/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64117365292
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2565)
ระยะเวลาขายแบบ
25 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา
3 ธันวาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
054-251251-2
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
534,554.88 บาท
ราคากลาง
534,554.88 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-61268-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 81.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-61268-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 63.8 kB]