ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)115D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117108471
รายละเอียด
ซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (แบบ 52-1) มอก.354
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
27 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0942855405
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038455280
วงเงินงบประมาณ
7,002,936.00 บาท
ราคากลาง
7,002,936.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
350,147.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21241-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 264.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21241-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 72.2 kB]