ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
E081 ฉ.2 อจ.(บห.) 171/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067441391
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12 รายการ WBS C-65-E-ANCXX.1000
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด เสนอราคา 431,213.85 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
431,213.85 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา