ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)35118/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
-
รายละเอียด
ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 739 เครื่อง คัดเลือกผู้ที่เสนอราคาสูงสุดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระยะเวลาขายแบบ
14 กันยายน 2563 ถึง 21 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
21 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 10:00
สอบถามทางโทรศัพท์
045361156
สอบถามทางอีเมล์
rattana.bou@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
14,233.14 บาท
ราคากลาง
14,233.14 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง