ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.๒ พล.(บห.)๑๗๖๓/๒๕๖๔
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047147775
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
ระยะเวลาขายแบบ
9 เมษายน 2564 ถึง 23 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
26 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
055-219971-4
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
664,999.65 บาท
ราคากลาง
664,999.65 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-32120-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 674.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-32120-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 581.4 kB]