ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I031S176
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047398347
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุฯ จำนวน 4 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.056/2564)
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บจก.เบสท์เทรดเดอร์
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บจก.เบสท์เทรดเดอร์ ราคา 485,773.58 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บจก.เบสท์เทรดเดอร์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
485,773.58 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-33950-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 57.6 kB]