ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ (ต.1)กบพ.S1(B)HDW(C)07/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
66119275462
รายละเอียด
พัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) อุปกรณ์โลหะ จำนวน 21 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 28 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา
29 พฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลาเสนอราคา
13:00 - 16:00
สอบถามทางโทรศัพท์
032-409-700 ต่อ 10420
สอบถามทางอีเมล์
ratee.mua@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
927,439.30 บาท
ราคากลาง
783,593.65 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-154828-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-154828-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 265.5 kB]