ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กมป.ป-I.64-23/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077207582
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือทดสอบน้ำมันหม้อแปลง ชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดันไฟฟ้า 0 ถึง 60 เควี จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
23 กรกฎาคม 2564 ถึง 5 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5607
สอบถามทางอีเมล์
pongsakorn.sam@pea.co.th
Fax
02-590-5657
วงเงินงบประมาณ
1,284,000.00 บาท
ราคากลาง
1,225,685.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45507-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 940.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45507-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 410.8 kB]