ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1กรส.(คส)35283/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จ้างปรับปรุงย้ายแนวสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า สระบุรี 5
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท นอร์ธอีสท์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด / 66340.- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท นอร์ธอีสท์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
66,340.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11879-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 314.0 kB]