ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 มสด.(กส.)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65047270805
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
รายงานขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 93-4710 กทม. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.หจก.แม่สอดยนต์ เซอร์วิส และราคาที่เสนอ 140000 บาท
2.พจน์ดีเซล และราคาที่เสนอ 158650 บาท
3.แม่สอดดีเซล และราคาที่เสนอ 171500 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.หจก.แม่สอดยนต์ เซอร์วิส และราคาที่เสนอ 140000 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
140,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-80058-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 114.9 kB]