ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 บปก.(คพ)36441/63
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107121273
รายละเอียด
งานจ้างเหมาบริการจัดหาและติดตั้งชั้นวางและจัดเรียงพัสดุโครงการ Modern warehouse (ผคพ.กฟอ.บปก.) ขนาดใหญ่ 8 แถว และขนาดเล็ก 18 แถว
ระยะเวลาขายแบบ
16 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
27 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-532063 กด 7
สอบถามทางอีเมล์
arpha.sri@pea.co.th
Fax
038-531028
วงเงินงบประมาณ
1,690,600.00 บาท
ราคากลาง
1,690,600.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-12030-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 374.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-12030-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 51.0 kB]