ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เลขที่ PEA-M(F)-130/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097319077
รายละเอียด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
ระยะเวลาขายแบบ
17 กันยายน 2563 ถึง 24 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
25 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-9066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
0-2590-9068
วงเงินงบประมาณ
951,477.60 บาท
ราคากลาง
673,069.80 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9354-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 741.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9354-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 191.2 kB]