ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กผภ.(จบ.)19/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047339553
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทฐานรากชนิดฐานปิด จำนวน 100 ฐาน เพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี (สถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ถึง สถานีไฟฟ้าวังน้ำเย็น) ถึง สถานีไฟฟ้าสอยดาว จ.จันทบุรี
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก. เคเอฟที ทรานสปอร์ต เสนอราคา 150,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก. เคเอฟที ทรานสปอร์ต ราคา 149,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
149,000.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารจ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-34219-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 44.5 kB]